Titular del web

En compliment del deure d'informació que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les següents dades:

DENOM LEGAL és el nom comercial amb el que actua la firma d'advocats de la qual és titular ANTONIO SIERRA LLEDÓS, advocat col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona amb el número 14076, i amb domicili professional al carrer Calatrava 1-7 - 08017 Barcelona (local cantonada Milanesat), amb CIF 38501127R.

Adreça de correu electrònic: info@denomlegal.com.

Les normes professionals aplicables a l'exercici de la professió i els mitjans a través dels quals es poden conèixer, són els següents:

  • Reial Decret 658/2001 de 22 de juny que aprova l'Estatut General de l'Advocacia espanyola.
  • Codi Deontològic de l'advocacia espanyola.
  • Normativa de l'advocacia catalana.
  • Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Tota aquesta normativa es pot consultar al següent lloc web: www.icab.es

Aquest lloc web és propietat d'ANTONIO SIERRA LLEDOS (esmentat en endavant com a DENOM LEGAL).

L'accés i / o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari ( "Usuari"). La utilització del lloc web està subjecta a les condicions d'ús que a continuació es recullen. Els continguts i serveis que DENOM LEGAL posa a disposició de l'Usuari podran tanmateix quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre aquestes condicions generals. L'Usuari ha de llegir amb atenció aquestes condicions generals, així com, si és el cas, les corresponents condicions particulars, si són d'aplicació, cada vegada que es proposi utilitzar el contingut o servei de què es tracti. DENOM LEGAL podrà modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració d'aquest lloc web, així com les presents condicions generals o les corresponents condicions particulars.

El fet d'accedir a la web i utilitzar els materials continguts en elles implica que l'Usuari ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.- Informacions contingudes en aquesta pàgina web Aquest lloc web conté material preparat amb fins únicament informatius. L' Usuari ha de tenir en compte que tal material podria no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia. En conseqüència aquest material en cap cas pot ser substitutiu de l'assessorament legal, ni implica cap relació professional entre DENOM LEGAL i l'usuari de la web.

2.- Enllaços o links continguts en aquesta pàgina web Els enllaços o links que es puguin contenir en aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals DENOM LEGAL no té cap tipus de control i per tant no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l'accés a les mateixes a través del lloc web o de l'aplicació tampoc implica que DENOM LEGAL recomani o aprovi el seu contingut.

3.- Limitació de responsabilitat L´Usuari accepta, des del moment de l'accés aquestes condicions d'ús. L'Usuari ho fa pel seu propi compte i risc. DENOM LEGAL no es responsabilitza dels errors o omissions que pogués contenir, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada per l'Usuari d'acord amb la informació que en elles es facilita. DENOM LEGAL no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari del lloc web i en conseqüència, no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'Usuari o a tercers.

4.- Propietat intel·lectual i industrial Mitjançant aquestes condicions generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc DENOM LEGAL ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software y hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquest lloc web de titularitat de DENOM LEGAL o de tercers.

5.- Dades de caràcter personal Pel sol fet de visitar aquesta pàgina web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, per a la utilització de determinats continguts o serveis, DENOM LEGAL podrà requerir de l'Usuari certes dades de caràcter personal. DENOM LEGAL proporcionarà a l'Usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, pugui prestar el seu consentiment a fi que DENOM LEGAL procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal i les incorpori als corresponents fitxers titularitat de DENOM LEGAL. En aquest cas l'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l'adreça que se li proporcionarà.

6.- Utilització de cookies DENOM LEGAL podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'Usuari pel seu lloc web. Les cookies s'associen a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen dades personals de l'Usuari. L'Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per DENOM LEGAL sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als continguts.

7. Legislació aplicable i jurisdicció Les relacions entre DENOM LEGAL i l'Usuari es regeixen per la legislació espanyola vigent, a la qual se sotmeten expressament les parts. Qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb l'ús d'aquesta pàgina web se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Crèdits
Concepció-Redacció-Grafisme: http://avalanche.es/
Concepció-Programació Web: http://www.toni-marques.com/
Vídeo Naranjo: Alexander Lezius

Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de galetes. més informació

Aviso legal Titular de la web En cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se detallan los siguientes datos: DENOM LEGAL es el nombre comercial con el que actúa la firma de abogados de la que es titular ANTONIO SIERRA LLEDOS, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona con el número 14076, y con domicilio profesional en calle Calatrava 1-7 - 08017 Barcelona (local esquina calle Milanesat), con C.I.F. 38501127R. Dirección de correo electrónico: info@denomlegal.com. Las normas profesionales aplicables al ejercicio de la profesión y los medios a través de los cuales se pueden conocer, son los siguientes: • Real Decreto 658/2001 de 22 de junio que aprueba el Estatuto General de la Abogacía española. • Código Deontológico de la Abogacía española. • Normativa de la Abogacía catalana. • Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Toda esta normativa puede consultarse en el siguiente sitio web: www.icab.es Este sitio web es propiedad de ANTONIO SIERRA LLEDOS (mencionado en adelante como DENOM LEGAL). El acceso y/o uso de esta página web atribuye la condición de usuario (“Usuario”). La utilización del sitio web está sujeta a las condiciones de uso que a continuación se recogen. Los contenidos y servicios que DENOM LEGAL pone a disposición del Usuario podrán asimismo quedar regulados por condiciones particulares que, en caso de conflicto, prevalecerán sobre las presentes Condiciones Generales. El Usuario debe leer con atención las presentes condiciones generales, así como, en su caso, las correspondientes condiciones particulares, si fueran de aplicación, cada vez que se proponga utilizar el contenido o servicio de que se trate. DENOM LEGAL podrá modificar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y configuración de este sitio web, así como las presentes condiciones generales o las correspondientes condiciones particulares. El hecho de acceder a la web y utilizar los materiales contenidos en ellas implica que el Usuario ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones. 1.- Informaciones contenidas en esta página web Este sitio web contiene material preparado con fines únicamente informativos. El Usuario debe tener en cuenta que tal material pudiera no reflejar el estado legislativo o jurisprudencial más reciente sobre las cuestiones analizadas. Asimismo, este material puede ser modificado, desarrollado o actualizado sin notificación previa. En consecuencia este material en ningún caso puede ser sustitutivo del asesoramiento legal, ni implica ninguna relación profesional entre DENOM LEGAL y el Usuario de la web. 2.- Enlaces o links contenidos en esta página web Los enlaces o links que se puedan contener en este sitio web pueden conducir al Usuario a otros sitios, páginas web y/o aplicaciones gestionados por terceros, sobre los que DENOM LEGAL no tiene ningún tipo de control y por tanto no responde ni del contenido ni del estado de dichos sitios, páginas web y aplicaciones, y el acceso a las mismas a través del sitio web o de la aplicación tampoco implica que DENOM LEGAL recomiende o apruebe su contenido. 3.- Limitación de responsabilidad El Usuario acepta, desde el momento de su acceso estas condiciones de uso. El Usuario lo hace por su propia cuenta y riesgo. DENOM LEGAL no se responsabiliza de los errores u omisiones que pudiera contener, ni de los daños derivados de la utilización de la web, ni por cualquier actuación realizada por el Usuario en base a la información que en ellas se facilita. DENOM LEGAL no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del Usuario del sitio web y en consecuencia, no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al Usuario o a terceros. 4.- Propiedad intelectual e industrial Mediante estas condiciones generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el sitio DENOM LEGAL ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos. El Usuario podrá visualizar y obtener una copia privada temporal de los contenidos para su exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos (software y hardware), siempre que no sea con la finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional. El Usuario deberá abstenerse de obtener, o intentar obtener, los contenidos por medios o procedimientos distintos de los que en cada caso se hayan puesto a su disposición o indicado al efecto o de los que se utilicen habitualmente en Internet. El Usuario deberá respetar en todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este sitio web de titularidad de DENOM LEGAL o de terceros. 5.- Datos de carácter personal Por el mero hecho de visitar esta página web no queda registrado de forma automática ningún dato de carácter personal que identifique a un Usuario. No obstante, para la utilización de determinados contenidos o servicios, DENOM LEGAL podrá requerir del Usuario ciertos datos de carácter personal. DENOM LEGAL proporcionará al Usuario la información necesaria para que, con carácter previo, pueda prestar su consentimiento a fin de que DENOM LEGAL proceda al tratamiento de sus datos de carácter personal y los incorpore a los correspondientes ficheros titularidad de DENOM LEGAL. En tal caso el Usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida a la dirección que se le proporcionará. 6.- Empleo de cookies DENOM LEGAL podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del Usuario por su sitio web. Las cookies se asocian a un Usuario anónimo y a su ordenador y no proporcionan datos personales del Usuario. El Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por DENOM LEGAL sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los contenidos. 7. Legislación aplicable y jurisdicción Las relaciones entre DENOM LEGAL y el Usuario se rigen por la legislación española vigente, a la que se someten expresamente las partes. Cualquier controversia derivada o relacionada con el uso de esta página web se someterá a los Juzgados y Tribunales de Barcelona (Edit)

Cerrar